Regulamin Sklepu internetowego Grupa Techniczna S.C.
 

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa:
  1. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym http://sklep.grupatechniczna.com/
  2. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/ i z Aplikacji Mobilnej;
  3. warunki składania zamówień na produkty oferowane przez Grupa Techniczna S.C. i dostępne w Sklepie Internetowym http://sklep.grupatechniczna.com/, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;
  4. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
  5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego empik.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym http://sklep.grupatechniczna.com/, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/ (w tym za pomocą Aplikacji Mobilnej) zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/ lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/ do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/ jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/ nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/ możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24. Usługi te świadczą Przelewy24 Kancelarska 15, 60 -327 Poznań zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin

 

§2. Rejestracja

 

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym http://sklep.grupatechniczna.com/ umożliwia Klientowi:
 2. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; tworzenie listy zakupów;
 3. przeglądanie historii zamówień;
 4. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
 5. dokonywanie płatności
 6. korzystanie z kodów rabatowych;
 7. dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze;
 8. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 9. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym http://sklep.grupatechniczna.com/ (założenia konta Klienta) należy wypełnić online lub za pomocą Aplikacji Mobilnej formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 10. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Grupa Techniczna S.C., na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 11. Rejestracja w Sklepie Internetowym http://sklep.grupatechniczna.com/, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Grupą Techniczną S.C. umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 12. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym http://sklep.grupatechniczna.com/ każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 13. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym http://sklep.grupatechniczna.com/ i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 14. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/ należy skontaktować się z Grupa Techniczna S.C.
 15. Empik jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Empik jest także uprawniona do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
  • naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/ powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
  • inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
  • powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
 16. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym http://sklep.grupatechniczna.com/. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

 

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/ odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym http://sklep.grupatechniczna.com/ tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/ widoczny jest – w zależności od danych podanych podczas rejestracji – nick Klienta lub jego imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również swój adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego empik.com. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, że władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/, w tym zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym http://sklep.grupatechniczna.com/. Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za Materiały sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/, w której zostały zamieszczone – tj. niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone.
 4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym http://sklep.grupatechniczna.com/; hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

 

§4. Informacje o produktach

 

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/ stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego pasaz24.pl:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;
  2. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 

§6. Warunki składania i realizacji zamówień

 

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/ przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu Internetowego http://sklep.grupatechniczna.com/ lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
  4. w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
  5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
  6. wybrać formę płatności;
  7. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.
  8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Grupa Techniczna S.C. zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Grupa Techniczna S.C. o przyjęciu oferty. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Grupa Techniczna S.C. do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Grupa Techniczna S.C. ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Grupa Techniczna S.C. otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Grupa Techniczna S.C. nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Grupa Techniczna S.C. nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.
 3. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Empik dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym empik.com jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta.
 4. Empik zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
  2. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską, do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost.
  3. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia podlegającego odbiorowi w Salonie Empik;
  4. ma więcej niż cztery zmówienia oczekujące na odbiór w Salonie Empik, we wskazanej placówce Poczty Polskiej, za pośrednictwem kuriera lub w Paczkomacie InPost.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Klient jest obowiązany jest do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Empik zamówienia do realizacji. W związku z brakiem płatności za zamówienie do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca braku płatności i ilości dni pozostałych do opłacenia zamówienia. Zamówienie nie opłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Empik zamówienia do realizacji zostanie automatycznie anulowane a Empik jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 6. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Empik nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Empik i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

 

§7. Modyfikacje zamówienia

 

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną oznaczone jako skompletowane (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, które nie posiadają statusu „skompletowane”. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi niezwłocznie zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 niniejszego regulaminu.
 2. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Salonu Empik) lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „skompletowane”, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Centrum Wsparcia Klienta.
 3. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego empik.com w zakładce „Twoje konto” lub klikając w link wysłany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji, lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.
 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Centrum Wsparcia Klienta.

 

§8. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 

 1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym empik.com mogą być opłacone:
  1. z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych,
  2. przy odbiorze przedmiotu zamówienia – opcja dostępna wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych.
 2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 3. Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są dostępne w zakładce „ Formy płatności” w Sklepie Internetowym empik.com oraz są widoczne w trakcie składania zamówienia.
 4. Klient niezarejestrowany nie może złożyć zamówienia z dostawą poza terytorium Polski. Ponadto Klient niezarejestrowany może dokonać płatności za zamówienie wyłącznie z góry.
 5. Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry.
 6. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, kartą płatniczą akceptowaną przez Empik, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Empik, pożyczką gotówkową, Ekartą Prezentową (dotyczy Klientów zarejestrowanych), Kartą Prezentową Empik (dotyczy Klientów zarejestrowanych), a także za pomocą środków zgromadzonych na „Twoich środkach” (dotyczy Klientów zarejestrowanych).
 7. Płatności przy odbiorze mogą być uiszczane:
  1. w przypadku odbioru we wskazanym przez Klienta Salonie Empik: gotówką, kartą płatnicza akceptowaną przez Empik lub Kartą Prezentową Empik;
  2. w pozostałych przypadkach (Paczkomaty Inpost, kurier pocztowy, firma kurierska): gotówką (w przypadku niektórych doręczycieli akceptowane są również karty płatnicze – szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „Formy płatności”).
 8. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Empik pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (z zastrzeżeniem § 6 ust. 11 niniejszego regulaminu).
 9. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym empik.com.
 10. Każdorazowo środki gromadzone przez Klienta w ramach „Twoich środków” nie mogą przekroczyć równowartości 5 000 (pięć tysięcy) złotych.
 11. Klient może zapłacić za zamówienie z góry korzystając zarówno:
  1. ze środków zgromadzonych na „Twoich środkach” lub z Karty Prezentowej Empik, lub Ekarty Prezentowej i przelewu bankowego, lub
  2. ze środków zgromadzonych na „Twoich środkach” lub z Karty Prezentowej Empik, lub Ekarty Prezentowej i karty płatniczej lub
  3. ze środków zgromadzonych na „Twoich środkach” lub z Karty Prezentowej Empik, lub Ekarty Prezentowej i za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Empik.
 12. Powyższe formy płatności mogą być łączone, ale z każdego sposobu zapłaty Klient może skorzystać tylko raz w ramach danego zamówienia.
 13. Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego empik.com lub od innego podmiotu, który dokonał dla swoich klientów zakupu kodów rabatowych upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym empik.com.
 14. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.
 15. Szczegółowe zasady korzystania z pożyczki gotówkowej określone zostały w zasadach korzystania z formy płatności „Raty z Alior Bankiem” stanowiących załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.
 16. Szczegółowe zasady korzystania z Ekarty Prezentowej oraz Karty Prezentowej Empik zostały określone w regulaminie Karty Prezentowej Empik oraz Ekarty Prezentowej stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 17. Nie jest możliwe dokonywanie płatności za pomocą Ekarty Prezentowej, Karty Prezentowej Empik, Twoich Środków za zamówienia na Ebook, na Muzyke mp3, Grę Cyfrową, produkty prepaid lub bilety.
 18. Nie jest możliwe dokonywanie płatności za pomocą pożyczki gotówkowej za zamówienia na Ebook, na Muzykę mp3, Grę Cyfrową, produkty prepaid, bilety, Zapowiedzi lub Wznowienia, a także za zakup Ekarty Prezentowej lub Karty Prezentowej.
 19. W przypadku dokonywania płatności kartą płatniczą przez Klienta bez rejestracji w Sklepie Internetowym empik.com, przy każdej transakcji zostanie pobrana kwota w wysokości 1 (jeden) zł, która – w przypadku skutecznego pobrania – zostanie zwrócona w ciągu 2 dni roboczych, na co Klient wyraża zgodę. Kwota ta pobierana jest w celu weryfikacji karty płatniczej i poprawności wskazanych danych.

 

§9. Dodatkowa autoryzacja płatności

 

 1. Dodatkowa autoryzacja płatności wymagana jest w przypadku płatności:
  1. środkami zgromadzonymi w ramach „Twoich środków”
  2. kartą kredytową, która:
   1. została zarejestrowana w Sklepie Internetowym empik.com w ramach opcji One click buy;
   2. nie posiada zabezpieczenia Technologią 3D Secure;
   3. nie posiada wymagalności podania Kodu CVV2/CVC2 przy każdej transakcji dokonywanej za pomocą tej karty.
 2. Dodatkowa autoryzacja płatności realizowana jest przez podanie 4-cyfroweego kodu („Kod Autoryzacyjny”) przy transakcjach wykonywanych metodami płatności, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Kod Autoryzacyjny zostanie wysłany Klientowi poprzez SMS na numer telefonu oraz na adres e-mail wskazane podczas składania zamówienia.
 4. Ważność każdego Kodu Autoryzacyjnego wynosi 30 minut od momentu jego otrzymania.

 

§10. Realizacja zamówień

 

 1. Empik zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego empik.com przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, do Salonu Empik, do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub do wybranego przez Klienta Salonu Empik, do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost.
 3. Do odbioru w Salonie Empik przedmiotu zamówienia opłaconego z góry wymagane jest podanie przez Klienta unikalnego kodu. Kod przekazywany jest Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
 4. Poza terytorium Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 5. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Empik może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Empik wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

 

§11. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

 

 1. Empik jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 11 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.
 2. Empik w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Empik, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Empik i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:
  1. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej, do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost, reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną).
  2. W przypadku, gdy produkt odebrany został w Salonie Empik, reklamacje należy składać w tym Salonie Empik, w którym nastąpił odbiór tego produktu lub nastąpił odbiór tego produktu lub stosownie do postanowień 3.1. powyżej. Reklamacje na produkty z kategorii elektronika należy zgłaszać́ wyłącznie na adres Magazynu stosownie do postanowień́ 3.1. powyżej.
 4. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Empik z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Empik wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Empik może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Empik z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Empik za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Empik za nabycie danego produktu.

 

§12. Warunki gwarancji

 

 1. Produkty sprzedawane przez Empik mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Empik nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta.
 2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Empik może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Empik;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 11 niniejszego regulaminu.

 

§13. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 

 1. Klient (niezależnie od prawa od odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej) może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
  1. kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta;
  2. samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego empik.com (dotyczy Klientów zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta).
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym empik.com w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Empik o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może wydrukować wzór znajdujący się pod linkiem (POBIERZ FORMULARZ). Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Empik zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Empik, Empik nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Empik, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia:
  1. w Salonie Empik – podczas odbioru przesyłki;
  2. po odebraniu przesyłki w Salonie Empik lub dostarczonej Pocztą Polską, lub kurierem, lub dostarczonej do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen, do Paczkomatu InPost – odsyłając produkt do Magazynu; w przypadku produktu odebranego w Salonie Empik możliwy jest również zwrot w tym samym Salonie Empik.
 8. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Empik informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient.

 

§14. Zwrot należności Klientom

 

 1. Empik dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub dostarczonej do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost;
  3. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Salonie Empik;
  4. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
  5. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 13 niniejszego regulaminu, Empik zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Empik może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Empik dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot pieniędzy może być dokonany przez Empik na:
  1. rachunek Klienta w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:
   1. z góry za pomocą przelewu lub – odpowiednio – karty płatniczej; Klient może wyrazić zgodę na ekspresowy zwrot pieniędzy poprzez złożenie właściwej dyspozycji za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta lub zaznaczenie odpowiedniej opcji w koncie Klienta („Twoje konto”). W takim wypadku zwrot pieniędzy następuje jedynie bezpośrednio na „Twoje środki”. Z ekspresowego zwrotu pieniędzy mogą skorzystać tylko zarejestrowani Klienci, którzy dokonali płatności za zamówienie z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej.
   2. przy odbiorze u kuriera lub na Poczcie Polskiej
  2. „rachunek Klienta w banku/SKOK-u, jeżeli zamówienie było opłacone za pomocą pożyczki gotówkowej. Zwrot środków z tytułu zamówienia opłaconego za pomocą pożyczki gotówkowej nie oznacza anulowania umowy pożyczki, którą Klient zawarł z Bankiem
  3. „Twoje środki” – jeśli zamówienie było opłacane za pomocą Ekarty Prezentowej lub środków zgromadzonych na „Twoich środkach”.
 4. Jeśli zamówienie było opłacane za pomocą różnych form płatności (np. za pomocą karty płatniczej i „Twoich środków”) to zwrot nastąpi proporcjonalnie i za pomocą form, z jakich skorzystano dokonując płatności. W przypadku częściowego zwrotu za zamówienie opłacone za pomocą różnych form płatności, pieniądze zostaną zwrócone w pierwszej kolejności w formie Karty Prezentowej Empik lub w formie środków zgromadzonych w zakładce „Twoje środki” na koncie Klienta lub w innej formie z wykorzystanych form płatności, jeśli Klient zdecyduje inaczej. Wprzypadku częściowego zwrotu za zamówienie, jeżeli Klient nie dokona żadnego wyboru, należność zostanie zwrócona w formie środków zgromadzonych na „Twoich środkach” lub w formie Karty Prezentowej Empik.
 5. W przypadku, gdy Klient zapłacił za zamówienie Kartą Prezentową Empik, a:
  1. termin ważności takiej karty upłynie i/lub
  2. rozliczenie za zwracane produkty doprowadziłoby do przekroczenia maksymalnej wartości nominalnej Karty Prezentowej Empik, tj. 500 zł,
   Empik zwróci należną kwotę w formie Ekarty Prezentowej.
 6. Jeśli zamówienie było opłacone z „Twoich środków” (zasilonych za pomocą karty płatniczej lub przelewem) to pieniądze będą zwracane na „Twoje środki”.
 7. Empik nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Empik należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres-mailowy wezwania do przesłania Empik numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Empik takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Empik nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Empik należytej staranności przy prawidłowej realizacji płatności.
 8. W przypadku, gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Salonie Empik, a zamówienie:
  1. zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Salonie Empik;
  2. zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.
 9. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej lub Ekarty Prezentowanej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej, Ekarty Prezentowej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Empik zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.

 

§15. Promocje

 

 1. Na stronach Sklepu Internetowego empik.com mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „ Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  3. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
  4. zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w tzw, boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
  5. promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności (z góry lub przy odbiorze).
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 13 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym empik.com nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 6. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

 

§16. Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym empik.com (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym empik.com, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego empik.com, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym empik.com), przetwarzane są przez Empik S.A. z adresem siedziby: ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Empik, które wymagają podania danych osobowych. Empik przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym empik.com, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 17 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie od Centrum Wsparcia Klienta.
 4. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego empik.com poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

 

§17. Newsletter

 

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Empik oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Empik i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Empik i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”) lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.

 

§18. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego empik.com

 

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego empik.com lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Empik:
  1. pisemnie na adres siedziby Empik (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),
  2. za pośrednictwem e-maila na adres: obsluga.klienta@empik.com (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),
  3. za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 11 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 4. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

 

§19. Postanowienia końcowe

 

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Empik, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Empik, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Empik.
 4. Empik dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego empik.com były na najwyższym poziomie, jednakże Empik nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego empik.com w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego empik.com. Empik dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego empik.com było dokonywane w godzinach nocnych.
 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Empikiem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Empik w ramach Sklepu Internetowego empik.com na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego empik.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
 7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy empik.com korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy empik.com do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego empik.com. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.
 8. Językiem umów zawieranych z Empik jest język polski.
 9. Empik zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. poprawa obsługi Klientów;
  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego empik.com.
 10. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym empik.com (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulamin Empik poinformuje poprzez komunikat wSklepie Internetowym empik.com oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
 11. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym empik.com (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.
 12. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 13. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej empik.com.
 14. Część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – określający zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym empik.com;
  2. Załącznik nr 2 – określający szczegółowe zasady korzystania z Ekarty Prezentowej oraz Karty Prezentowej Empik („Regulamin Karty Prezentowej Empik oraz Ekarty Prezentowej”);
  3. Załącznik nr 3 – określający zasady świadczenia usługi rezerwacji produktów w Salonach Empik;
  4. Załącznik nr 4 – określający zasady sprzedaży Muzyki mp3 w Sklepie Internetowym empik.com;
  5. Załącznik nr 5 – określający zasady sprzedaży Gier Cyfrowych w Sklepie Internetowym empik.com;
  6. Załącznik nr 6 – określający zasady świadczenia usługi „Marketplace”.
  7. Załącznik nr 7 – określający zasady korzystania z formy płatności „Raty z Alior Bankiem”.
  8. Załącznik nr 8 – określający zasady sprzedaży i korzystania z Abonamentu Empik Go
  9. Załącznik nr 9 – określający zasady Programu Ochrony Kupujących